TIGGES reprezentuje największego dostawcę usług opiekuńczych w Europie PROMEDICA zwycięska w sporach sadowych z byłymi partnerami handlowymi

.

ROMEDICA z siedzibą w Warszawie (PROMEDICA PLUS Franchise GmbH oraz Promedica Care Sp. z o.o.) będąca największym dostawcą usług opiekuńczych w Europie wygrała spory sądowe wytoczone przez byłych franczyzobiorców i partnerów handlowych kwestionujących zgodność z prawem konstrukcji umownych stosowanych w umowach franczyzy i umowach współpracy. Kancelaria TIGGES reprezentowała Promedica Care Sp. z o.o. we wszystkich instancjach skutecznie broniąc interesów spółki. Wyższy Sąd Krajowy w Hamm oddalił powództwa w całości.

Wynik sprawy jest potwierdzeniem, że stosowany przez spółkę system franczyzowy oraz zawierane w jego ramach umowy są zgodne z prawem, co istotnie wpływa na wzmocnienie istniejących relacji biznesowych z partnerami handlowymi i franczyzobiorcami.

Tło postepowania

Grupa PROMEDICA prowadzi działalność w Niemczech w oparciu o wypracowany na jej potrzeby system franczyzowy i system współpracy. Umowy zawierane są przez partnerów z rożnymi spółkami z grupy PROMEDICA. Przedmiotem postepowania była m.in. zgodność z prawem stosowanej konstrukcji umownej, systematyki systemu franczyzowego występującego obok systemu współpracy, i w ostateczności kwestia, czy stosowana konstrukcja nie stanowi sztucznego rozdziału stosunków umownych. Istotnym zagadnieniem spornym były również wynikające z prawa wspólnotowego (Rozporządzenie UE Bruksela I bis) przesłanki poddania sporów wynikających ze stosunku prawnego jurysdykcji danych sądów. Wyższy Sąd Krajowy w Hamm potwierdził wyrokami z dnia 08.07.2021 r. (sygn. akt: I-2 U 60/20; I-2 U 94/20) rozstrzygnięcia wydane w I instancji przez Sąd Krajowego w Essen oddalając złożone apelacje byłych podmiotów współpracujących ze spółkami z grupy PROMEDICA. Sąd prawomocnie stwierdził, że stosowane konstrukcje umowne dotyczące franczyzy i współpracy są zgodne z prawem, nie występuje sprzeczny z prawem rozdział stosunków umownych, a także że owe relacje umowne są ukształtowane w sposób precyzyjny i jednoznaczny.

Prawnicy kancelarii TIGGES regularnie doradzają przedsiębiorcom z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności przedsiębiorcom pochodzącym z Polski, świadczącym usługi z branży usług opiekuńczych we wszelkich sprawach z zakresu prawa niemieckiego. Doradztwo w obszarze krajowych i międzynarodowych systemów franczyzowych oraz doradztwo z zakresu Health-Care stanowią jedne z głównych specjalizacji naszej kancelarii.

Prawnicy TIGGES Rechtsanwälte działający na rzecz Promedica Care Sp. z o.o.